tr?id=186798325428136&ev=PageView&noscript=1 Taksonomi ved den digitale test
Skip to main content

Taksonomi ved den digitale test

En af de første opgaver i udvikling af en test er at afklare hvilke kompetenceområder testen skal omfatte.

Når du har fået fastlagt det faglige område og kompetenceniveauet for de læringsmål der indgår undervisningen, er det næste skridt at gør det samme for testen. Dette kræver en afklaring af hvordan testmål afspejler den kompleksitetsgrad af viden og færdigheder som de lærende skal kunne håndtere efter uddannelsen.

den-digitale-test-taksonomi-3-5ba69a90 Taksonomi ved den digitale test

Afklaringen af det faglige område for testen kræver også en stillingtagen til kompetenceniveauet for både uddannelsen og for selve testen, således man kan fastlægge målbare kriterier på det rigtige kompetenceniveau.

En digital test bør teste på de samme taksonomiske niveauer som selve undervisningen. Det er ikke afgørende, hvilken taksonomi der anvendes i udvikling af test, bare den anvendes konsekvent i forholdt til den fastlagte taksonomi for læringsmålene. 

Blooms taksonomi

I denne visualisering af Bloom's taksonomi har hvert taksonomiske niveau en overskrift som kan være anvendelig, når der skal afklares og defineres både læringsmål, men også testmål.

Her kan man skelne mellem at have viden, forståelse eller kunne anvende værktøjer og begreber indenfor et af fagområdets delemner.

blooms taksonomi

En testopgave bør ramme den kompleksitetsgrad af viden, færdigheder eller kompetencer, som den lærende skal kunne opnå på det konkrette læringsmål. Ifølge Den danske kvalifikationsramme afgøres kompleksiteten overordnet  af både kvalifikationerne, samt den kontekst de skal demonstreres i:

 • Kendskab kan være basisviden indenfor et fagområde. 
 • Viden er både viden og forståelse, som forventes af en person med en kvalifikation på et givet niveau. Der er tale om viden om teori eller praksis. Endvidere om der er tale om viden inden for et fag, et fagområde eller et erhverv.
 • Forståelse betyder i hvor stort omfang man kan sætte sin viden ind i en sammenhæng. Forståelse kommer f. eks. til udtryk, når man kan forklare noget for andre.
 • Færdigheder er, hvad en person kan gøre eller udføre. De kan omfatte kognitive færdigheder (fx at kunne regne), praktiske færdigheder (fx at kunne svejse), kreative færdigheder, eller kommunikative færdigheder (fx at kunne udtrykke sig mundtligt eller skriftligt). Færdigheder kan også demonstreres i udvælgelse og vurdering af viden, der indgår i en opgaveløsning.
 • Kompetence er den bevidste evne til at anvende viden og færdigheder i en given kontekst, fx i arbejde eller i studier. Ansvar og selvstændighed er centrale begreber 

Nemt at teste

En selvrettende digital test er særlig anvendelig til at afdække konkret viden indenfor de tre første niveauer i Blooms taksonomi. Det drejer sig om basisviden og færdigheder som f. eks.: 

 • Paratviden 
 • Faktuelle oplysninger 
 • Basisviden indenfor et fagområde 
 • Visse former for bevisførelse 

Svært at teste

Indenfor nogle områder kan der være komplekse hensyn, der vanskeliggør et entydigt svar. Nogle fagområder er subjektive i deres natur og kan derfor hellere ikke umiddelbart afprøves i en objektiv test.

Vi kan ikke nødvendigvis teste alle læringsmål i en selvrettende digital test, fordi vi har at gøre med en testform, der kun kan operere med entydigt korrekte og forkerte svar. 

Test gennem autentiske problemstillinger

En selvrettende digital test er således ikke særlig anvendelig til afdækning af de sidste tre læringstrin som handler om at kunne analysere, forklare sammenhænge og anvende sin viden kreativt mm. som f.eks i:

 • argumentation
 • frie tekster og diskussioner
 • kreative løsninger
 • overvejelser og refleksioner

At demonstrere den type kompetencer kræver en handlefrihed, som det ikke er muligt at tilbyde i selvrettende tests.

For at kunne afdække den type kompetencer kan man med fordel teste gennem simuleringer eller spil.

Man kan dog udvikle selvrettende digitale kompetenceafklarings tests på anvendelsesniveau. En måde at gøre det på er at bruge autentiske problemstillinger – cases.

Autentiske problemstillinger er sammensat af et antal delproblemstillinger, og hvis de kan identificeres, og der kan opstilles målbare lærings- og testmål for dem, er det muligt at afdække om den lærende har redskaber til at løse den autentiske problemstilling.

Den digitale test

Læs vores artikler med tips til udvikling af en god digital test

Bestil en workshop i udvikling af digitale test

Udfyld skemaet herunder så vi kan kontakte jer for nærmere aftale.
Please type your full name.

Forkert e-mail.

Skriv venligst et gyldigt tlf.nummer

Please type your full name.

Ved at sende denne formular, accepterer du vores Privatpolitik.